"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Statut Pomorskiegi Stowarzyszenia FALA NADZIEI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Fala Nadziei" w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
§ 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
§ 3
Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie może rozwiązać Walne Zebranie Członków przy obecności co najmniej 30% uprawnionych do głosowania albo też prawomocna decyzja sądu lub właściwego organu władzy publicznej.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania.
Zarząd Główny stowarzyszenia może powoływać jednostki terenowe - oddziały obejmujące zasięgiem kilka województw. Jednostka terenowa Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Do powołania Oddziału przez zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział Zarząd Główny określa jego siedzibę i zasięg terytorialny.
§ 4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 6
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę oraz:
- współdziałanie ze służbą zdrowia w opiece nad chorymi na łuszczycę,
- popularyzowanie spraw i zagadnień z zakresu profilaktyki i leczenia łuszczycy,
- wdrażanie nowoczesnych metod leczenia, szczególnie w warunkach domowych
- współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz ludzi chorych,
- poprawa jakości życia chorych na łuszczycę,
- reprezentowanie chorych i ich rodzin oraz opiekunów a w szczególności członków stowarzyszenia w stosunkach z jednostkami służby zdrowia, oświaty i wychowania oraz z
innymi instytucjami.
Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
- podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej członków Stowarzyszenia,
- organizowanie szkoleń dla członków Stowarzyszenia,
- organizowanie i współdziałanie w organizowaniu życia kulturalno-oświatowego, rozrywkowego i sportu,
- wymianę doświadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych między chorymi,
- pomoc chorym w uzyskaniu leków,
- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym chorym na łuszczycę, członkom Stowarzyszenia, będących w skrajnie trudnej sytuacji, zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zebranie regulaminem,
- rozwijanie działalności popularyzatorsko-informacyjnej za pośrednictwem środków masowego przekazu,
- akcje wydawnicze przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów,
- pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7
Członkostwo może przybierać formy:
a/ członkostwa zwyczajnego.
b/ członkostwa honorowego.
c/ członkostwa wspierającego.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być chory na łuszczycę po ukończeniu 18 roku życia, rodzice lub opiekunowie dziecka chorego na łuszczycę oraz osoby zainteresowane, przyjęte na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. uczestniczyć w zebraniach i działalności Stowarzyszenia,
2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3. korzystać z pomocy Stowarzyszenia zgodnie z Regulaminem,
4. przekładać władzom Stowarzyszenia alternatywne opinie i propozycje.
Obowiązkiem członka zwyczajnego jest przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i postanowień władz Stowarzyszenia oraz regularne płacenie składek.
§ 8
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
Członek honorowy posiada uprawnienia członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członek honorowy nie ma obowiązku płacenia składek.
§ 9
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.
Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Członek wspierający posiada uprawnienia członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członek wspierający nie ma obowiązku płacenia składek.
§ 10
Członkostwo ustaje poprzez:
1. Rezygnację złożoną na piśmie na ręce Zarządu,
2. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek przez sześć miesięcy, bez należytego usprawiedliwienia,
3. Wykluczenie uchwałą Zarządu na skutek rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. Śmierć członka,
Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 11
Władzami Stowarzyszenia są:
A. Walne Zebranie Członków,
B. Główna Komisja Rewizyjna,
C. Zarząd Główny,
Kadencja wybranych władz trwa 3 lata.
Władze Stowarzyszenia obowiązane są działać po upływie kadencji do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz, które winno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia ich wyboru.
§ 12
Wybory do władz odbywać się mogą w sposób tajny lub jawny w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
W pozostałych sprawach walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem paragrafu 18.
§ 13
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia:
- nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia,
- nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami innych władz Stowarzyszenia,
- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
A.WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 14
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
§ 15
Walne zebranie zwoływane jest przynajmniej raz w roku.
§ 16
Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie do 7 dni od upływu kadencji władz Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub inicjatywy 1/5 członków Stowarzyszenia wnioskowanej na piśmie.
§ 17
Zawiadomienie o terminie i porządku Walnego Zebrania Zarząd zobowiązany jest przesłać członkom Stowarzyszenia nie później niż 7 dni przed terminem zebrania, listem zwykłym na adres przez nich wskazany.
§ 18
1. Walne Zebranie członków jest ważne w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej 30% ilości członków uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość obecnych członków i może odbyć się w tym samym dniu, jeżeli zostało to wyraźnie podane do wiadomości w zawiadomieniach o pierwszym terminie zebrania.
3. Pkt. 2 nie stosuje się w przypadku zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia gdzie musi być obecnych przynajmniej 30% członków i gdzie uchwały zapadają większością 2/3 głosów.
§ 19
W walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście biorą udział w Zebraniu z głosem doradczym.
§ 20
Walne Zebranie otwiera wyznaczony przez Zarząd jego członek. Zebrani wybierają ze swojego grona przewodniczącego zebrania i sekretarza.
§ 21
Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez dwóch członków Zarządu.
§ 22
Do zadań Walnego Zebrania należy:
1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ich odwołanie, wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie dorocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium,
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie dorocznych sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz rozliczeń finansowych w postaci bilansów rocznych,
4. Uchwalanie zmian Statutu oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji innych władz Stowarzyszenia,
5. Podejmowanie decyzji o członkostwie w innych organizacjach,
6. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, ustaleniu likwidatorów i rozdysponowaniu majątku Stowarzyszenia.
B.GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 23
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie i jest organem kontroli działalności finansowej. Głównym celem działalności komisji jest kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
§ 24
Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
§ 25
Głowna Komisja Rewizyjna:
1. Przeprowadza bieżącą i okresową kontrolę działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza spraw finansowych,
2. Wnioskuje o udzielenia absolutorium Zarządowi,
3. Przygotowuje rozliczenia finansowe na Walne Zebranie,
4. Wnioskuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 2 członków Komisji.
§ 26
Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.
C. ZARZĄD GŁÓWNY
§ 27
Zarząd Główny kieruje Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz.
§ 28
Zarząd Stowarzyszenia składa się od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona prezesa i vice-prezesa w głosowaniu jawnym. Do działania w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest 2 członków Zarządu łącznie.
§ 29
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 30
Zarząd kieruje całością działalności Stowarzyszenia a w szczególności:
1. Reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu,
2. Uchwala bieżące programy działania,
3. Uchwala budżet Stowarzyszenia,
4. Zarządza majątkiem Stowarzyszenia,
5. Ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich,
6. Zwołuje Walne Zebranie,
7. Powołuje i odwołuje komisje problemowe, rady konsultacyjne i inne organy pomocnicze oraz ustala dla nich regulaminy,
8. Kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA
§ 31
Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:
1. Wpływy ze składek członkowskich i wpisowego,
2. Darowizny, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,
3. Dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez, lub na rzecz Stowarzyszenia,
4. Odsetki bankowe i inne przychody kapitału,
5. Inne środki trwałe i środki nietrwałe,
6. Nieruchomości i ruchomości.
§ 32
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku trwałego Stowarzyszenia oraz nieruchomości upoważniony jest Zarząd Główny.
2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nietrwałych przedmiotów majątkowych, zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu Głównego.
3. Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 33
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Statut uchwalony został w dniu 30.03.2019 roku na Walnym Zebraniu Członków Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei”.
Prezes Stowarzyszenia Roman Korolko
Vice-Prezes Stowarzyszenia Mirosława Lehman