"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia 2014

WALNE ZGROMADZENIE
Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei” informuje Państwa, iż w dniu 29.03.2014 r. o godz. 11.00 w Centrum Biznesowo-Konferencyjnym w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Do Studzienki 34 B, odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia
Porządek obrad :
  1. Przywitanie i otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Prezydium.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
  5. Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i bilans za 2013 rok.
  7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium w formie uchwały (głosowanie).
  8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i bilansu w formie uchwały (głosowanie).
  9. Wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej (głosowanie).
  10. Sprawozdanie Prezydium na temat zgłoszonych wniosków i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.