"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 2013

Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei” informuje Państwa, iż w dniu 09.03.2013 r. o godz. 10.30 w Centrum Biznesowo-Konferencyjnym w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Do Studzienki 34 B, odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia

W programie spotkania:

  • Przywitanie i otwarcie Walnego Zgromadzenia
  • Wybór Prezydium
  • Przyjęcie porządku obrad
  • Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
  • Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i bilans za 2012 rok
  • Przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium w formie uchwały (głosowanie)
  • Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i bilansu w formie uchwały (głosowanie)
  • Wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej (głosowanie)
  • Sprawozdanie Prezydium na temat złożonych wniosków i zamknięcie Walnego Zgromadzenia