"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 2010

Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych Na Łuszczycę "Fala Nadziei"
informuje Państwa, iż w dniu 15.05.2010 o godz. 11.00
odbyło się Walne Zgromadzenie,
w średniej sali konferencyjnej (I piętro) w Hotelu Szydłowski
przy ul. Grunwaldzkiej 114Program spotkania:
• Przywitanie
• Wykład pt. "Czym jest neotigason w leczeniu łuszczycy" - przedstawiła lek. med. Aleksandra Okuniewska
• Walne Zgromadzenie - porządek obrad:
- otwarcie Walnego Zgromadzenia
- wybór Prezydium
- przyjęcie porządku obrad
- wybór Komisji Skrutacyjno-wnioskowej
- sprawozdanie Zarządu za 2009 rok
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009 rok
- przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium w formie uchwały (głosowanie)
- przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i bilansu w formie uchwały (głosowanie)
- wolne wnioski (pisemnie złożone; głosowanie)
- zakończenie zebrania
• Prezentacja produktów firmy "Eris"
• Poczęstunek sponsorowany