"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 2009

Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych Na Łuszczycę "Fala Nadziei"
informuje Państwa, iż w dniu 04.04.2009 o godz. 11.00
odbyło się Walne Zgromadzenie,
w Sali wykładowej Pomorskiego Centrum Traumatologii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 1/6Program spotkania
1. Przywitanie
2. Wykład pt. "Czy dietą można pomóc łuszczycy ?" - przedstawi lek.Med. Agata Prędota
3. Walne Zgromadzenie - porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia
- Wybór Prezydium
- Przyjęcie porządku obrad
- Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej
- Sprawozdanie Zarządu za 2008 rok
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2008 rok
- Uzupełnienie składu Zarządu
- Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej
- Podjęcie uchwał - głosowanie
- Wolne wnioski
- Sprawozdanie Prezydium na temat złożonych wniosków
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia
4. Kuluarowe rozmowy przy kawie
5. Zakończenie spotkania